Geri Ödemede Fahiş Faiz Var

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un verdiği kanun teklifi, üniversite gençliğini öğrenim ve katkı kredisi faizinden kurtaracak.

PAYLAŞ

 Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un verdiği kanun teklifi, üniversite gençliğini öğrenim ve katkı kredisi faizinden kurtaracak. 

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdi.
MHP Mersin Milletvekili Olcay kılavuz'un hazırladığı yasa teklifinin genel gerekçesinde şöyle denildi:
GENEL GEREKÇE
"Her yıl yüzbinlerce Türk genci, güzel bir geleceğe başlangıç için ilk adım olarak gördükleri üniversitelere yerleşmekte ve hem akademik hem sosyal ve hem de kültürel açıdan dolu dolu bir üniversite hayatını tamamlayarak kendileri, aileleri ve Türk Milleti için faydalı, yetkin, uzman bireyler olarak mezun olma hayalleri kurmaktadırlar.
GERİ ÖDEMEDE FAHİŞ FAİZ VAR
Ne var ki ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, eğitim giderlerinin aileler üzerinde oluşturduğu ekonomik yük, gençlerimizin Kredi Yurtlar Kurumu’na müracaat ederek öğrenim ve katkı kredisi alma zaruretini de beraberinde getirmektedir. İçinde bulundukları koşulların zorlamasıyla, başvurdukları öğrenim ve katkı kredisinin geri ödemesinde karşılaşacakları fahiş faiz oranlarını da kabul etmek ve mezuniyetlerinden itibaren 2 yıl sonra kredi bedeli, faiz ve fer’ilerini ödemeye başlamayı taahhüt etmek durumunda kalmaktadırlar. 
Şu anki yasal mevzuat hükümlerimiz gereği, kullandırılan öğrenim ve katkı kredilerine aylık % 1.40 gibi fahiş bir faiz oranı uygulanmakta, buna karşın üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin birçoğu iş bulma, gelir elde etme sıkıntısı yaşamakta, kimi çok uzun yıllar gelir getirici bir işe sahip olamamaktadır. Bu durum ise, bir yandan kendisine hayat kurma arayışında olan gençlerimizin diğer yandan ise öğrenciyken kullandığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinin başlaması, vaktinde ödeme yapılamadığı takdirde ise icra takibine ve yasal yollara maruz kalma baskısını da beraberinde getirmektedir. 
GENÇLERİMİZ KORUNMALI
Gençlerimiz ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Bu sebeple gençlerimizin her bakımdan korunup kollanması, kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Onların hayatlarının en güzel ve en verimli çağlarında bir yandan iş bulma, hayat kurma kaygısı yaşarken diğer yandan onları kendi devletlerine yüklü miktar borçlu duruma getirmek ve bundan dolayı kendilerini baskı altında hissetmelerini sağlamak, gençlerimize yapılan bir haksızlıktır.
ANAYASANIN 42. MADDE HATIRLATMASI
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. Maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmü mevcuttur. Yine aynı maddenin devamında “Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” amir hükmü mevcuttur. 
Dolayısıyla gençlerimizin eğitim ve öğrenim hakkından mahrum kalmaması, Anayasamızda ifadesini bulduğu şekliyle Devletimizin, ihtiyacı olan öğrencilere gerekli destekleri sağlaması ve bu desteklerle ilgili ticari bir mantık güdülmeksizin hareket edilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de iş bu kanun teklifi ile, üniversite öğrencilerimize verilen öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinde uygulanmakta olan tüm faiz ve fer’ilerin ortadan kaldırılması, halen tahsil edilmeyen ödemeler yönünden asıl alacak haricindeki tüm faiz ve fer’ilerin silinmesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kredi kullanacak öğrencilerimizle yapılacak sözleşmelerde de geri ödemenin yalnızca asıl kredi bedeli kadar olacağı, faiz ve fer’ilere dair bir talep ve taahhüdün olmayacağının yazılmasının sağlanması, böylelikle öğrencilerimizin ve ailelerinin bir nebze olsun rahatlamalarının, kaygılarının azalmasının sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi geri ödemelerinde faiz veya başka bir adla herhangi fer’i bir ödeme alınmaması, yalnızca asıl kredi bedelinin ödenmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
MADDE 2- Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi borcunun tespiti ve ödenmesi ile ilgili esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

 
MADDE 3- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hesaplanmış olup henüz tahsil edilmemiş kredi borçları ile tahsil edilmiş olan kredi borçları ile ilgili esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 5- Yürütme maddesidir. 
İŞTE KANUN TEKLİFİ
16/8/1961 tarihli ve 351 Sayısı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi şöyle:
MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun Mülga 15. Maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Kredinin faizsiz olması
Madde 15- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi, öğrencilere faizsiz olarak, yalnızca kredi asıl bedellerinin geri ödeneceği şekilde verilir.”
MADDE 2- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 16. Maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi
Madde 16- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktar üzerinden faizsiz olarak hesaplanır. 
Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren üç yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde beş yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde öder. Ancak bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 

 
Borçlunun, müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi, birer yıllık sürelerle en fazla 3 kez uzatılır. 
Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır. 
Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren üç yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır. Ancak bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 
Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. 
Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek yatırılır. 
Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.”
MADDE 3- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurt Hizmetleri Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 7- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hesaplanmış olup henüz tahsil edilmemiş bulunan öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçları hakkında da hesaplanmış faiz ve fer’iler terkin edilerek 16. madde hükümleri uygulanır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hesaplanıp tahsil edilmiş olan ödemelerle ilgili iade talep edilemez.”

 
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: ucuncusayfahaber.com

Bülten

Malatya Cadde

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN