Deva Partisi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı değerlendirmesi

Deva Partisi İl Eğitim Çalışmaları Başkanlığının 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının sonlanması nedeniyle yaptığı açıklama

PAYLAŞ
Malatya Cadde Haber - Malatya Cadde

Bilgi üretiminin arttığı, teknolojinin hızlageliştiği, rekabetinküreselölçeğetaşındığı, yenimesleklerinortayaçıktığıbir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle eğitim ve öğretimine  . Eğitimülkemizinkarşıkarşıyabulunduğubirçokyapısalsorununköklübirbiçimdeçözümündeönemlibirunsurdur. Eğitimveöğretimdeyaşanansorunlarıntemelindeiktidarlarıneğitimsisteminisiyasiveideolojikçatışmaalanıhalinegetirmeleriyatmaktadır. İktidarıneğitimpolitikalarınınkarşılığınınolmadığıgibideğişenMilliEğitimBakanlarınınveMilliEğitimMüdürlerininulusalvebölgeselsorunlaravakıfolmamalarısorunlarıçözümeulaştıramamaktadır. Eğitimveöğretiminçağgerekliliklerinikarşılayamadığıbireğitimsistemindeöğrencilerinbugünevegeleceğegüvenlebakmasıbeklenemez. Öğrencilerinumutlarınıvehayalleriniyarınlarataşıyabilecekbireğitimsistemindekarnesevinciyaşamalarıendoğalhaklarıdır.  Bu nedenle çağgereklerineuygun, rasyonelvekalıcıpolitikalarüretilmelidir.

Eğitimveöğretimbireysel, toplumsal, ekonomik, siyasalişleviilebirçokalanıetkilemektedir. Bu nedenle eğitimde “fırsateşitliği” sağlanmalıdır. Öğretmeneksikliklerininyanısıragelirgruplarıvebölgelerarasındakieğitimdefırsateşitsizliğidevamettiğisüreceilerlemevekalkınmadaivmekazanabilmesimümkünolmayacaktır. Arapgirilçemizdeişinsanlarınınyaptırmışolduğuokullarımızda 49 öğretmenaçığınınuzunsüredirgiderilememiştir. Merkezdeiseyaklaşık 1300 öğretmenfazlasıbulunmaktadır. Bu sorunsadecebirilçemizlesınırlıolmadığıgibiTürkiyegenelinde de yaşanmaktadır. Haksızrekabetenedenolmaktadır. MilliEğitimBakanlığının  MalatyaveTürkiyegenelindeçözümekavuşturamadığıbusoruntelafiedilemeyecekboyutaulaşmıştır. Temeleğitimdekioluşansorunlarbirdiğerkademeyetaşınmaktadır. Bugününeğitimveöğretimsistemigünümüzvegeleceğinihtiyaçlarınıkarşılamamaktadır. 

Eğitimgiderlerindevekitapfiyatlarındakiartışlaranaokuluöğrencilerindenyükseköğretimdekiöğrenciyekadar her birininyeterlikaynağaulaşmalarınınönündeengeloluşturmaktadır. Maddikaygılarvepandemisürecinintelafieğitimlerininyapılmamasıöğrencilerdekaygıvemotivasyoneksikliğioluşturmaktadır. Öğretmenlerinmeslekiproblemleri, çağdaşveetkinbireğitimpolitikasınınolmayışıgibibirçoksorunhızlaçözümekavuşturulmalıdır. 
Deva Partisiolarakkarnesevinciyaşayanöğrencilereveailelerinetatilleriniengüzelşekildegeçirmelerinidiliyoruz. Yükseköğretimsınavınagireceköğrencilere de başarılardiliyoruz.  

Belkıs POLAT 
EğitimİşleriBaşkanı
DemokrasiveAtılımPartisi
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN